สำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี รับปิดงบ รายเดือน Outsource งานบัญชี รับทำบัญชี
สำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี รับปิดงบ รายเดือน รับตรวจสอบบัญชี วางแผนบัญชี

W H O   A R E   W E
เกี่ยวกับเรา
 วางแผนภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียน
Outsourcing Service กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี
 จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด Outsourcing Service กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี สำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี รับปิดงบ รายเดือน Outsource งานบัญชี รับทำบัญชี
บริษัท จีเค เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด คือใคร?
รับตรวจสอบบัญชี วางแผนบัญชี วางแผนภาษี สำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี รับปิดงบ รายเดือน Outsource งานบัญชี รับทำบัญชี

เราเป็น สำนักงานบัญชี ที่ให้บริการงานด้าน บัญชีและภาษีอากร ครบวงจรสำหรับธุรกิจ SMEs
โดยมุ่งเน้นทางด้าน การวางแผนบัญชี และการวางแผนภาษี เพื่อให้ประหยัดภาษี
รวมถึงบริการจดทะบียนพาณิชย์ จำหน่าย Software ทางด้านบัญชี และการบริหารอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของลูกค้า
รับตรวจสอบบัญชี วางแผนบัญชี วางแผนภาษี บริษัทรับทำบัญชี รับปิดงบ รายเดือน Outsource งานบัญชี


รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนบัญชี วางแผนภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วน
ในปัจจุบัน บริษัท จีเค เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด มีจำนวนลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรามากกว่า 70 ราย
และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทุกเดือน ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาใช้บริการกับทางเรา จะมาจากการแนะนำจากลูกค้ารายเดิม
โดยมีบริการครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่การ ให้บริการทำบัญชี การทำบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
การวางแผนบัญชีและภาษีอากร ตลอดจน การ Outsource งานต่างๆที่มีลักษณะเป็นงานสนับสนุน (Support)

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนบัญชี วางแผนภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
บริษัท จีเค เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เป็นสำนักงานบัญชี ที่เหมาะสำหรับ นิติบุคคล ที่ประกอบกิจการ
ทั้งหวังผลกำไรและไม่หวังผลกำไร ซึ่งให้ความสำคัญกับการทำบัญชีที่มีมาตรฐาน รวดเร็ว มีคุณภาพ และในราคายุติธรรม 

บริษัทรับทำบัญชี,รับปิดงบ,รายเดือน,Outsource,งานบัญชี,รับทำบัญชี,ตรวจสอบบัญชี,วางแผนบัญชี,วางแผนภาษี,บริษัท,ห้างหุ้นส่วน
สำนักงานบัญชี,จดทะเบียนพาณิชย์,จดทะเบียนบริษัท,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด,กรุงเทพ,กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี
O U R   S E R V I C E
บริการของเรา
 วางแผนภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียน
นนทบุรี สำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี รับปิดงบ รายเดือน Outsource งานบัญชี รับทำบัญชี
ให้บริการทำบัญชี

จัดทำบัญชี พร้อมปิดบัญชี เป็นรายเดือน หรือ รายปี
- ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ
- บริการจัดทำบัญชีในระบบ Online & Offline
- ให้บริการซอฟท์แวร์บัญชีใช้งาน ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้มาตรฐานและมีผู้คนใช้งานมากที่สุดในระบบ SMEs
- ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
- ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
- จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
- สมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดรายวันทั่วไป และอื่น ๆ (ถ้ามี)
- บัญชีแยกประเภท
- จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
- จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
- จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
- จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้, รายละเอียดเช็คค้างรับ, รายละเอียดเช็คค้างจ่าย
 
ยื่นแบบภาษี เดือน/ปี

ยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย
- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
- จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30/ภพ.36), ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)
- จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย
- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
- จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
- จัดทำและยื่นรายงานเงินค่าจ้างประจำปี (กท.20)

บริการ ตรวจสอบบัญชี และ รับรองงบการเงิน Auditing

นิติบุคคลทุกแห่งไม่ว่าจะดำเนินกิจการหรือไม่ก็ตาม มีหน้าที่ต้องปิดบัญชี และให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบบัญชี และเซ็นรับรองงบการเงิน ก่อนส่งหน่วยงานราชการมีทีมงานผู้ตรวจสอบที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยตรง มีประสบการณ์ ในหลากหลายธุรกิจ

ขอบเขตงานบริการตรวจสอบบัญชี ท่านจะได้รับบริการดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงินโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน โดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
  2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ เพียงใด ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี
  3. บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ได้แก่ ภงด.50, สบช.3, สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ และ กรมสรรพากร

บริการจดทะเบียนธุรกิจ (Business Regitration)

ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม โดยที่ท่านไม่ต้องไปดำเนินการเอง ลดความผิดพลาดจากการจัดเตรียมเอกสาร และขั้นตอนต่างๆ ที่ค่อนข้างยุ่งยาก และเสียเวลาหากท่านดำเนินงานด้วยตัวเอง บริการของเรามีรายละเอียดดังนี้

  1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้าน
  2. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท, กรรมการเข้าใหม่– ลา ออก, อำนาจกรรมการ, เพิ่มเติมวัตถุประสงค์, ย้ายสถานประกอบการ, เพิ่มสาขา, ลดสาขา เพิ่มทุน,ลดทุน ฯลฯ
  3. จดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วนและชำระบัญชี
  4. จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  5. ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้าน
  6. ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง, ลูกจ้าง, และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
Powered by MakeWebEasy.com